Manjärv

Arkeologstigen i Manjärv

En del av kulturens vagga

I Manjärv finns en arkeologstig med stenåldersgravar, hyddbottnar, stenåldersboplatser, fångstgropar med mera.

Under 3000 år höll jägare och fångstfolk till i detta område och i området finns ett tjugotal platser med spår av bosättningar samt två gravar med rödockra.


Hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/besoksmal/kulturmiljoer/manjarv.html