Biblioteket – en mötesplats för demokrati, kunskap och kultur

Älvsbyns bibliotek ligger som de flesta vet centralt och lättillgångligt i det fina huset Fluxen. Många minns när biblioteket var en plats dit man endast gick för att låna eller lämna tillbaka böcker och inte fick prata. Den tiden är förbi.
Maria Thysell och Lisbeth Viklund är två av dem som arbetar på bilioteket i Älvsbyn.

Idag är har bibloteket ett mycket bredare uppdrag och besökare gör mycket mer än bara lånar böcker på biblioteket. Uppdraget styrs av bibliotekslagen som bland annat säger att biblioteket ska ”verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning”. Vi frågade bibliotekarie Maria Thysell vad det innebär.
 – Biblioteket ska vara en mötesplats som är tillgånglig för alla. Vi ska främja läsande i alla åldrar. Det är viktigt att som småbarnsförälder läsa högt för barnen, det utvecklar språket och gör att de kommer att klara sig bättre i skolan och samhället, säger hon, och fortsätter:
 – När barnen har lärt sig läsa själva är det viktigt att uppmuntra dem att läsa böcker, och det gäller hela livet. Ett livslångt lärande gör oss bättre rustade i samhället, och det är viktigare än någonsin. Därför har vi mer studentlitteratur på biblioteket än förr och alla kan sitta här och plugga, oavsett om man är student eller inte.
 Att biblioteket ska vara tillgänligt för alla betyder att oavsett ålder, kön, utbildning, funktionsnedsättning, etnicitet eller annan bakgrund är man lika välkommen och ska ha samma möjligheter att tillgodogöra sig det biblioteket har att erbjuda. Det finns till exempel språkväskor att låna för barn som behöver stimulera sin språkutveckling. Med dem tränar man ord, siffror, färger med mera.
 – En viktig del i vårt uppdrag är att motverka rasism. Vi tillåter inte rasistiska kommentarer på biblioteket, säger Maria Thysell och berättar att det har hänt att besökare har fått tillsägelse att det inte är ok att uttrycka sig rasistiskt på biblioteket.

Digital teknik
Bibliotekslagen säger också att biblioteket ska ”verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet”. Nu för tiden finns det inte bara böcker på biblioteket. Mycket av lånematerialet är digitalt som ljudböcker, musik, filmer och olika databaser. Man kan sitta på biblioteket och använda materialet i deras datorer eller låna det hemifrån via bibliotekets webb. Personalen ska underlätta för människor att använda det digitala materialet, och överbrygga digitala klyftor i samhället genom att hjälpa och utbilda dem som inte har kunskaper i digital teknik.

Vad gör folk på biblioteket då?
Jo de läser böcker och tidskrifter, surfar, söker i databaser efter till exempel stipendier, släktforskar, lyssnar på musik, skriver ut papper, sitter och pratar och lånar böcker. Några föreningar har sina träffar där och biblioteket har olika arrangemang som föräldra-barnträffar, författaraftnar, föreläsningar och seniorcaféer. Biblioteket är en mötesplats både under och efter öppettider.

Framtiden
Det finns planer på att förändra användandet av entreplanet på Fluxen. Ett förslag är att biblotekets lokaler ska minskas i yta. Hur skulle det påverka verksamheten?
– Jag kan inte ta ställning till det innan jag har sett förslaget och fått information om det, men naturligtvis behöver biblioteket ganska stora lokaler. Mycket av det vi har är lagstadgat, till exempel böcker på olika språk och talböcker. Vi måste också kunna ta emot skolklasser och andra grupper och föreningarna och deras material måste rymmas. De som läser och studerar måste kunna sitta i lugn och ro och de som använder datorerna eller skriver ut dokument måste kunna garanteras integritet. Långt ifrån alla böcker ges ut digitalt så även om vi har ljudböcker så måste vi ha många pappersböcker. Det gäller inte minst barnböcker där bara en bråkdel ges ut digitalt, säger Maria Thysell.
 – Vi behöver också kontor och ett stort packrum eftersom vi skickar och tar emot väldigt många lådor med böcker till och från biblioteken i Norrbotten varje vecka, tillägger hon och avslutar med att säga att hon tror att de kommer att komma till ett samförstånd om hur lokalerna ska användas.

Text och foto: Elisabet Nordebo


Älvsbyns Nyheter är ett samarbete mellan Älvsbyns kommun, Älvsby Handel, Företagarna och Sparbanken Nord.
Om du har förslag på innehåll till artiklarna så hör av dig till Elisabet Nordebo, telefon 070-614 86 78 eller mejl elisa.nordebo@gmail.com